ایران لایو استریم

مستندات وب‌سرویس

ایران لایو استریم

مستندات وب‌سرویس

ایران لایو استریم

مستندات وب‌سرویس

وب سرویس دریافت توکن امنیتی

آخرین به روز رسانی: 14 بهمن 1400

متد Token

از این متد جهت دریافت توکن برای ارسال به متد ها استفاده فرمایید

آدرس متد

Method Urlhttps://stream.yoursite.xyz/Token

پارامتر های ورودی

نام پارامتر نوع پارامتر ضروری توضیحات
username String بله نام کاربری شما
password String بله رمز شما
grant_type String بله مقدار این پارامتر را دقیقا کلمه password قرار دهید نه رمز کاربر

مقدار بازگشتی

شما access_token و Customer_ID که کد مشتری می باشد را دخیره نموده و در ارسال به متد ها استفاده نمایید

                      
    {
    "access_token": "MNFvE6GwS99iQ8Y_38ujMErIGxRij6z5qvf4NusDq.....",
    "token_type": "bearer",
    "expires_in": 1209599,
    "userName": "09122222222",
    "roles": "[\"Customer\"]",
    "User_ID": "ca3b83eb-edf9-484b-....",
    "Customer_ID": "42231",
    ".issued": "Thu, 03 Feb 2022 10:19:31 GMT",
    ".expires": "Thu, 17 Feb 2022 10:19:31 GMT"
    }
  

مثال C#:

شما می بایست توکن را بصورت "Bearer" در Header درخواست های وب سرویس ارسال نمایید

  
    public async Task UploadVideo(HttpPostedFileBase videoFile, string apiUrl, string groupId, string title,
      string access_token, string wmPosition = "TopLeft", HttpPostedFileBase watermarkFile = null,
      string connectionId = "")
    {
      var content = new MultipartFormDataContent
      {
        { new StringContent(groupId),"groupId" },
        { new StringContent(title), "title" },
        { new StringContent(wmPosition), "wmPosition" },
        { new StreamContent(videoFile.InputStream),"videoFile", videoFile.FileName },
      };
      if (connectionId != "")
      {
        content.Add(new StringContent(connectionId), "connectionId");
      }
      if (watermarkFile != null)
      {
        content.Add(new StreamContent(watermarkFile.InputStream), "watermarkFile", watermarkFile.FileName);
      }
      var client = new HttpClient();
      client.Timeout = TimeSpan.FromMinutes(600);
      var serverUrl = apiUrl.TrimEnd(new char[] { '/' }) + "/api/v1/Video/Upload";
      client.DefaultRequestHeaders.Authorization = new AuthenticationHeaderValue("Bearer", access_token);
      client.DefaultRequestHeaders.Accept.Add(new MediaTypeWithQualityHeaderValue("multipart/form-data"));
      var response = await client.PostAsync(serverUrl, content);
      return response;
    }