ایران لایو استریم

مستندات وب‌سرویس

ایران لایو استریم

مستندات وب‌سرویس

ایران لایو استریم

مستندات وب‌سرویس

استفاده از Player Api

آخرین به روز رسانی: 26 دی 1401

رویدادها و اکشن های پخش کننده

با استفاده از این Api شما می توانید رویدادها و اکشن های پخش کننده (player) را کنترل نمایید، این کنترل به شما این امکان را می دهد تا مخاطب خود را رصد نمایید، بطور مثال پیشرفت دیدن ویدئو ها تا تکمیل را رصد و ثبت نمایید

پارامتر های مهم

نام پارامتر نوع پارامتر ضروری توضیحات
[YourVideoCode] متن بله کد ویدئوی خود را بجای این عبارت قرار دهید

نمونه کد

می توانید از این کد در صفحه پخش ویدئو استفاده نمایید

  
  document.addEventListener('readystatechange', event => {
    if (event.target.readyState === "complete") {

    var videoObject = window.Vid.libraryMedias.getByHash("[YourVideoCode]");

    // API Events ------------------------------

    // رخداد شروع پخش
    videoObject.api.events.OnPlay(function(e) {
      console.log("Video is played.");
    });

    // رخداد توقف موقت
    videoObject.api.events.OnPause(function(e) {
      console.log("Video is paused.");
    });

    // رخداد تغییر زمان حین پخش
    videoObject.api.events.OnTimeupdate(function(e) {
      console.log("Video Current Time is:", videoObject.api.get.CurrentTime());
    });

    // رخداد پایان نمایش ویدئو
    videoObject.api.events.OnEnded(function(e) {
      console.log("Video is finished.");
    });

    // API Actions ----------------------------

    // پخش
    videoObject.api.actions.Play();

    // توقف موقت
    videoObject.api.actions.Pause();

    // Forward = 5 ثانیه به جلو.
    videoObject.api.actions.Forward(5);

    // Rewind = 10 ثانیه به عقب.
      videoObject.api.actions.Rewind(10);

    // Seek = رفتن به ثانیه 30.
    videoObject.api.actions.Seek(30);


    // API Gets ----------------------------

    // دریافت جزئیات
    console.log(videoObject.api.get.ID, videoObject.api.get.Title);

    // دریافت زمان کل ویدئو
    console.log( videoObject.api.get.Duration );

    // دریافت زمان فعلی
    console.log( videoObject.api.get.CurrentTime());

    }
  });