ایران لایو استریم

مستندات وب‌سرویس

ایران لایو استریم

مستندات وب‌سرویس

ایران لایو استریم

مستندات وب‌سرویس

وب سرویس زیرنویس ویدیو

آخرین به روز رسانی: 14 بهمن 1400

متد SubtitleUpload

از این متد جهت بارگزاری فایل زیرنویس استفاده فرمایید

آدرس متد

Method Urlhttps://stream.yoursite.xyz/api/v1/Video/SubtitleUpload

داده ها می بایست بصورت multipart/form-data به این متد Post شود

پارامتر های ورودی

نام پارامتر نوع پارامتر ضروری توضیحات
videoId String بله کد ویدیو
title String بله عنوان زیر نویس
lang String بله زبان زیر نویس مثال: fa,ar,en,...
default Boolean بله این فایل آیا زیرنویس پیشفرض ویدیو باشد یا خیر
subtitleFile file بله فایل زیر نویس که باید با پسوند vtt یا srt باشد

مقدار بازگشتی

مقدار بازگشتی در response همان کد زیرنویس افزوده شده می باشد

                      
  {  
    "success" : true,
    "response" : "1126",
    "error": ""
  }
  

متد SubtitleUpdate

از این متد جهت ویرایش و اصلاح زیرنویس استفاده فرمایید

آدرس متد

Method Urlhttps://stream.yoursite.xyz/api/v1/Video/SubtitleUpdate

پارامتر های ورودی

نام پارامتر نوع پارامتر ضروری توضیحات
subtitleId String بله کد زیرنویس
title String بله عنوان زیرنویس
lang String بله زبان زیر نویس - مثال: fa,en,ar,...
default Boolean بله پیشفرض باشد یا خیر

مقدار بازگشتی

مقدار بازگشتی در response همان کد زیرنویس اصلاح شده می باشد

  
  {
    "success" : true,
    "response" : "1126",
    "error": ""
  }
  

متد SubtitleDelete

از این متد جهت حذف زیرنویس استفاده فرمایید

آدرس متد

Method Urlhttps://stream.yoursite.xyz/api/v1/Video/SubtitleDelete/{id}

پارامتر های ورودی

نام پارامتر نوع پارامتر ضروری توضیحات
id long بله کد زیرنویس

مقدار id را در انتهای url بفرستید

مثال: https://.../api/v1/video/SubtitleDelete/1126

مقدار بازگشتی

                      
    {
    "success" : true,
    "response" : "زیرنویس حذف شد",
    "error": ""
    }
  

متد SubtitleList

از این متد جهت دریافت لیست زیرنویس های یک ویدیو استفاده فرمایید

آدرس متد

Method Urlhttps://stream.yoursite.xyz/api/v1/Video/SubtitleList/{videoId}

پارامتر های ورودی

نام پارامتر نوع پارامتر ضروری توضیحات
videoId String بله کد ویدیو

مقدار videoId را در انتهای url بفرستید

مثال: https://.../api/v1/video/SubtitleList/b8mpGIdRVEOcYBqLClUVdA

مقدار بازگشتی

  
  [
    {
      "VideoSubtitle_ID": 10005,
      "VideoSubtitle_CustomerVideo_Ref": 10085,
      "VideoSubtitle_Label": "Persian (Farsi)",
      "VideoSubtitle_Lang": "fa",
      "VideoSubtitle_Vtt": "b8mpGIdRVEOcYBqLClUVdA/43b34d703a734225bd3de2e7dbb36a42.vtt",
      "VideoSubtitle_Srt": "",
      "VideoSubtitle_Default": true
    },
    {
      "VideoSubtitle_ID": 10006,
      "VideoSubtitle_CustomerVideo_Ref": 10085,
      "VideoSubtitle_Label": "English",
      "VideoSubtitle_Lang": "en",
      "VideoSubtitle_Vtt": "b8mpGIdRVEOcYBqLClUVdA/31b2e06f8b114246883c31042a7015ce.vtt",
      "VideoSubtitle_Srt": "",
      "VideoSubtitle_Default": false
    }
  ]
  

شرح مقادیر بازگشتی

نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
VideoSubtitle_ID Long کد زیرنویس.
VideoSubtitle_CustomerVideo_Ref Long آیدی ویدیو
VideoSubtitle_Label String عنوان زیرنویس
VideoSubtitle_Lang String زبان زیرنویس
VideoSubtitle_Vtt String فایل زیر نویس با پسوند vtt
VideoSubtitle_Srt String فایل زیر نویس با پسوند srt که جهت تبدیل به vtt استفاده می شود
VideoSubtitle_Default Boolean زیرنویس پیشفرض

متد LangList

از این متد جهت دریافت لیست زبان های مورد نیاز برای زیرنویس ها استفاده فرمایید

آدرس متد

Method Urlhttps://stream.yoursite.xyz/api/v1/Video/LangList

پارامتر های ورودی

نام پارامتر نوع پارامتر ضروری توضیحات
ندارد ندارد ندارد پارامتر ورودی ندارد

مقدار id را می توانید در انتهای url هم بفرستید

مثال: https://.../api/v1/video/langlist

مقدار بازگشتی

  
  [
    {
      "Subtitle_ID": 1,
      "Subtitle_Title": "Persian (Farsi)",
      "Subtitle_Lang": "fa"
    },
    {
      "Subtitle_ID": 2,
      "Subtitle_Title": "English",
      "Subtitle_Lang": "en"
    },
    {
      "Subtitle_ID": 3,
      "Subtitle_Title": "Afar",
      "Subtitle_Lang": "aa"
    },
    .....
  ]
  

شرح مقادیر بازگشتی

نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
Subtitle_ID Long کد زبان.
Subtitle_Title String عنوان زبان.
Subtitle_Lang String زبان